ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត

それは新しい安心のカタチ

តើអ្នកអាចធ្វើការរាយការណ៍ដោយខ្លួនអ្នកភ្លាមៗបានទេនៅពេលអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់?

អ្នកអាចស្រមៃមើលស្ថានភាពដែលអ្នកមិនអាចរៀបរាប់ពីឈ្មោះ អាយុ ជំងឺប្រចាំកាយ និង ថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការ។​ វាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការរៀបចំនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនដើម្បីឲ្យមានសុវត្តិភាព។

តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ“ ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត” យើងមានគោលបំណងផ្តល់សុវត្ថិភាពក្នុងករណីបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលស្នាក់នៅនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយមិនកំណត់សញ្ជាតិ។

អំពីការរស់នៅនៃជនជម្លៀស

សេចក្តីប្រកាស / ពត៏មានថ្មីៗ

យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ជប៉ុន និងការការពារគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនភាសា។ ដូច្នេះជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងជនបរទេសដែលមកលេងប្រទេសជប៉ុននឹងមិនមានបញ្ហាក្នុងគ្រាអាសន្នឡើយ។

EmergencyJapan

もっと読む »

ទំព័រណែនាំអំពីឧបករណ៍ដែលអាចកត់ត្រាព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ និងអាចយកជាប់តាមខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នករៀបចំវាជាមុនដើម្បីកុំឱ្យអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងគ្រាអាសន្ន។

ឧបករណ៍ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្ត

もっと読む »

ទំព័រណែនាំអំពីសមាជិកដែលបានជួយបង្កើតគេហទំព័រដូចជាការកែសម្រួល និងបកប្រែអត្ថបទជាដើម។

សមាជិកសហករណ៍

もっと読む »

ទំព័រណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន និងអង្គការដែលគាំទ្រសកម្មភាពរបស់EmergencyJapan។

ក្រុមហ៊ុន / អង្គការ

もっと読む »

ទំព័រណែនាំអំពីសញ្ញាសម្គាល់

អំពីសញ្ញាសម្គាល់

もっと読む »

支援についての紹介ページです。

支援について

もっと読む »

ダウンロードできる素材をまとめたページです。

ダウンロードまとめ

もっと読む »